Zpět na přehled

AKTIVOVANÝ PARCIÁLNÍ TROMBOPLASTINOVÝ TEST

APTT

Parametry metody

Princip

Inkubací citrátové plazmy při 37 °C s optimálním množstvím fosfolipidů a negativně nabitým povrchovým aktivátorem vede k aktivaci faktorů endogenního koagulačního systému, vnitřní cestu aktivace přeměny protrombinu na trombin. Přidáním vápenatých iontů se spustí koagulace a měří se čas do vzniku fibrinového koagula.

Materiál
Plazma
Typ zkumavky
Citrát sodný 1+9
Stabilita

Pokyny k odběru:

Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9).  Zkumavka musí být naplněna po rysku (akceptována je odchylka ± 10%).

Zkumavky nesmí být mimo dobu exspirace!

Stabilita:

Heparinizovaná plazma 1 hodinu, jinak 4 hodiny při 15 - 25 °C

Jednotky
čas [s]
Referenční meze

Referenční meze jsou definovány pro metodu APTT - ratio.

Zdroj referenčních mezí
Doporučení ČHS ČLS JEP: Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení - děti + dospělí v platném znění.
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Základní screeningový koagulační test, monitorující vnitřní cesty přeměny protrombinu na trombin. 

Test se používá k vyhledávání koagulopatií z nedostaku faktorů vnitřní cesty (XII, XI, IX, VIII, prekalikreinu a vysokomolekulárního kininogenu) a to buď vrozených (hemofilie) nebo získaných (DIC, těžší jaterní onemocnění). K prodloužení dochází při přítomnosti specifických a nespecifických inhibitorů (lupus antikoagulans), při heparinové terapii a terapii přímými inhibitory trombinu.

APTT je málo citlivý na pokles hladiny faktorů společné cesty (X, V, II, fibrinogenu), nepostihuje změny hladin faktorů VII a XIII a změny v počtu či funkční schopnosti trombocytů.

Interpretace

Zkrácené časy:

Sraženiny ve vzorku, nedodržen poměr antikoagulancia a krve, trombofilních a trombotické stavy a těhotenství.
 

Prodloužené časy:

Vrozený nedostatek faktorů, inhibitory, jaterní onemocnění, při poruchách faktorů vnitřního koagulačního systému (VIII, IX, XI a XII), u hemofilií, při nedostatku vitaminu K a při nedodržení poměru antikoagulancia a krve. Prodloužené časy se dále nacházejí při terapii UFH. U dysfibrinogenémii nebo afibrinogenémii, při přítomnosti protilátek typu LA nebo inhibitorů proti faktorům. Fyziologicky se prodloužené časy nacházejí u novorozence.