Zásady zpracování osobních údajů při poskytování zdravotních služeb

Vážení pacienti/klienti,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů, včetně zvláštních kate­gorií osobních údajů (zejména údajů o zdravotním stavu, genetických údajů, údajů o sexuálním životě nebo sexuální orientaci), správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvis­losti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Kontaktní údaje správce:

Česká Laboratorní s.r.o., IČO: 03888592, se sídlem: Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239374, telefon: +420 271 775 409, web: www.ceskalaboratorni.cz

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Ladislav Klíma – tel.: +420 778 428 633, e-mail: klima@ceslab.cz

3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Vedení zdravotnické dokumentace a plnění dalších povinností Správce jako poskytovatele zdravotních služeb při poskytování zdravotních služeb

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění právních povinností Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, stanovených zejména

a) zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
b) zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
c) zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
d) zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
e) zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
f) zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
g) zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
h) zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

4. Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany:

Zpracování osobních údajů může být nezbytné i pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti s možností uplatňovat svá práva a nároky vyplývající z poskytnutých zdravotních služeb, případně i pro ochranu životně důležitých zájmů pacienta / klienta nebo jiné fyzické osoby, zejména hrozí-li jim újma na zdraví nebo smrt.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

 • zaměstnanci Správce (jako poskytovatele zdravotních služeb) se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
 • pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba,
 • jiní poskytovatelé zdravotních služeb nebo poskytovatelé sociálních služeb k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi,
 • osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace ve smyslu § 65 zákona č. 372/2011 Sb., zejména pověřený příslušný správní orgán, orgán ochrany veřejného zdraví, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústav zdravotnických informací a statistiky, smluvní zdravotní pojišťovny, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora nebo Česká lékárnická komora, pověření lékaři posudkové služby okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení pověření provedením kontroly, Veřejný ochránce práv a pověření zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv za účelem zjišťování podkladů potřebných k plnění úkolů podle zákona č. 372/2011 Sb. nebo jiných právních předpisů upravujících činnost a úkoly uvedených subjektů,
 • státní orgány (zejména orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy) a další subjekty na základě jiných právních předpisů,
 • subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

6. Předávání osobních údajů do zahraničí:

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou právními předpisy, zejména vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

8. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

 • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu či výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody).
 • Máte právo na omezení zpracování.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz bod 4.).
 • Máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osob­ních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních předpisů.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecné­ho nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).

9. Poučení k Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje:

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient / klient povinnost je Správci poskytnout, stejně jako Správce má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů ve stanoveném rozsahu může v krajním případě znamenat, že Správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby v předepsané kvalitě, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení Vašeho života.