Zpět na přehled

Stanovení nízkomolekulárního heparinu pomocí chromogenního substrátu

anti-Xa

Parametry metody

Princip

Jednofázový chromogenní test. Souprava reagencií se skládá ze dvou částí. Jedna část (Reagent) obsahuje Xa, druhá část (Substrate) chromogenní substrát specifický pro Xa. Po smíchání se přemění faktor Xa chromogenní substrát na dva produkty, jedním z nich je paranitroanilin. Tvorbu paranitroanilinu lze kvantifikovat pomocí koagulačního analyzátoru využívajícího absorpci světla o určité vlnové délce (405 nm). V případě vzorku obsahujícího heparin se tvorba paranitroanilinu v čase snižuje. Dochází k tomu z důvodu inhibice faktoru Xa komplexem heparin/AT. Tento komplex se vytváří v pacientské plazmě a soupeří s konverzí substrátu působením faktoru Xa. Koncentrace komplexu závisí nejen na koncentraci heparinu, ale také na dostupnosti endogenního antitrombinu u pacienta. Srovnáním s referenční křivkou lze kvantifikovat aktivitu heparinu ve vzorku. V reakční směsi je obsažen dextran sulfát, který snižuje účinky antagonistů heparinu, např. destičkového faktoru 4 (PF4). V přítomnosti vzorku obsahujícího rivaroxaban nebo apixaban je faktor Xa inhibován přímo těmito inhibitory. Srovnání s referenční křivkou specifickou pro inhibitor umožňuje kvantifikaci koncentrace inhibitoru ve vzorku.

Materiál
Plazma
Typ zkumavky
Citrát sodný 1+9
Stabilita

Pokyny k odběru:

Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9).  Zkumavka musí být naplněna po rysku (akceptována je odchylka ± 10%).

Zkumavky nesmí být mimo dobu exspirace!

Stabilita:

4 hodiny při 15 - 25 °C

Jednotky
U/l
Referenční meze

Fyziologické rozmezí

Neléčení pacienti: 0,00 - 0,10 U/l

Terapeutické rozmezí

Fragmin, Fraxiparin: 0,50-1,00 U/l
Lovenox, Clexan: 0,50-1,20 U/l

Zdroj referenčních mezí
Doporučení ČHS ČLS JEP: Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení - děti + dospělí v platném znění.
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Nízkomolekulární heparin (LMWH) se používá v prevenci a léčbě arteriální i žilní trombózy. Citlivost na tuto léčbu je individuální, účinek je proto nutno kontrolovat – cílem laboratorní kontroly je dosažení terapeutické hladiny, tedy takového stavu, kdy je mininalizováno na jedné straně riziko recidivy trombózy a na druhé straně riziko krvácení. LMWH má svůj účinek zaměřen převážně proti faktoru Xa, v menší míře proti faktoru IIa. 

LMWH neovlivňuje významně globální testy (APTT, PT), je proto nutné použít test anti Xa.

Interpretace

Monitorování antikoagulační léčby nízkomolekulárními hepariny (LMWH), které přednostně inhibují aktivovaný faktor X (Xa).