Zpět na přehled

Antitrombin

AT

Parametry metody

Princip

Stanovení využívá princip chromogenního měření. K citrátové plazmě se přidává nadbytek faktoru Xa. V přítomnosti heparinu je část enzymu navázána do komplexu a inaktivována antitrombinem přítomným ve vzorku. Nadbytečný neinhibovaný faktor Xa poté štěpí specifický chromogenní substrát, což vede k uvolnění barviva. Rychlost štěpení substrátu se stanoví jako nárůst hodnot absorbance při vlnové délce 405 nm.

Uvolnění barviva je nepřímo úměrné inhibiční aktivitě antikoagulantu AT ve vzorku plazmy, tj. čím nižší je koncentrace funkčně aktivního antikoagulantu AT, tím vyšší je signál absorbance za časovou jednotku.

Materiál
Plazma
Typ zkumavky
Citrát sodný 1+9
Stabilita

Pokyny k odběru:

Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9). Zkumavka musí být naplněna po rysku (akceptována je odchylka ± 10%).

Zkumavky nesmí být mimo dobu exspirace!

Stabilita:

4 hodiny při 15 - 25 °C

Jednotky
[%]
Referenční meze

Věk                                 Rozmezí [%]

0 - 1 den                                            40 - 90

1 - 28 dní                                           40 - 90

1 - 6 měsíců                                     80 - 140

6 měsíců - 1 rok                              80 - 140

1 - 6 let                                               80 - 140

6 - 11 let                                             90 - 130

11 - 16 let                                           75 - 135

16 - 18 let                                          80 - 120

nad 18 let                                          80 - 120

Zdroj referenčních mezí
Doporučení ČHS ČLS JEP: Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení - děti + dospělí v platném znění.
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

Antitrombin je jedním z nejdůležitějších regulátorů hemostatické rovnováhy. Je primárním inhibitorem faktoru IIa - trombinu, ale i jiných serinových proteáz. Jeho síla je potencována heparinem.

Interpretace

Zvýšené hodnoty

U pacientů, kteří užívají léčiva skupiny xabanů, tedy příme inhibitory faktoru X např.: rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) a jiné.

Snížené hodnoty

DIC, operace, hepatopatie, nefrotický syndrom, těhotenství, kontraceptiva, vrozený nedostatek.