Zpět na přehled

Lupus antikoagulans

LA

Parametry metody

Princip

Diagnostika LA zahrnuje několik kroků:

a) průkaz prodloužení testů závislých na fosfolipidech (screening): používají se 2 testy s nízkou koncentrací fosfolipidů (↓PL):  

dRVVT test s jedem Russelovy zmije, který aktivuje FX v přítomnosti ↓PL a Ca2+, je testem s vysokou specifitou, citlivý k antiβ2-glykoproteinu 1 a vysokou korelací s trombózou.

dAPTT Aktivovaný parciální tromboplastinový test s ↓PL je testem s vysokou senzitivitou k LA.

b) průkaz inhibitoru (korekční testy): Korekční testy se provádí na principu těch testů, které jsou ve screeningu prodloužené (R > cut-off). Vyšetřuje se směs pacientovy plazmy a normální plazmy v poměru 1 : 1 bez inkubace (LA je časově nezávislý inhibitor).

c) průkaz fosfolipidové závislosti inhibitoru (konfirmace)  se provádí na principu testů, které jsou ve screeningu prodloužené (R > cut-off). K vyšetření se používají testy s nadbytkem fosfolipidů (↑PL, neutralizační testy)

d) vyloučení jiných koagulopatií a ovlivnění léčbou: K vyloučení jiných koagulopatií je doporučováno provedení základních koagulačních testů PT, APTT, fibrinogen, TT, event. test cirkulujícího antikoagulans, D-Dimery (D-Di). 

Materiál
Plazma
Typ zkumavky
Citrát sodný 1+9
Stabilita

4 hod. při 15 - 25 °C, 14 dnů při -20 °C, 6 měsíců při -70 °C

Jednotky
Bezrozměrné číslo
Referenční meze

Testy se vyhodnocují na základě stanoveného cutt off.

Zdroj referenčních mezí
Doporučení ČHS ČLS JEP: Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení - děti + dospělí v platném znění.
Doba odezvy
14 dnů
Klinické informace

Antifosfolipidový syndrom je klinicko-laboratorní jednotkou charakterizovanou klinickými projevy ve formě trombóz či reprodukčních ztrát a současně přítomností antifosfolipidových protilátek.

Průkaz LA je součástí komplexního vyšetření antifosfolipidových protilátek (APA) a diagnostiky antifosfolipidového syndromu (APS). Stanovení LA je komplikované, protože neexistuje test 100% citlivý jen na LA, a k prodloužení testů závislých na fosfolipidech dochází i v případě jiných koagulopatií a léčby.

Interpretace výsledků testů LA v rámci diagnostiky APS musí vždy provádět zkušený pracovník v kontextu s výsledky všech laboratorních vyšetření včetně dalších antifosfolipidových protilátek, s léčbou a klinickými projevy. V případě pozitivity LA by mělo být toto vyšetření v rámci diagnostiky APS opakováno v odstupu více než 12 týdnů.

Interpretace

 Antifosfolipidový syndrom, systémová autoimunní onemocnění, gravidita, po porodu, chronická onemocnění, aj.