Zpět na přehled

D-Dimery

DDim

Parametry metody

Princip

Polystyrenové částice kovalentně potažené monoklonální protilátkou (8D3) agregují po smíchání se vzorky obsahujícími marker D-Dimery. Zesítěná oblast markeru D-Dimery má stereosymetrickou strukturu, tj. epitop pro monoklonální protilátku se v ní vyskytuje dvakrát. Jedna protilátka tedy stačí ke spuštění agregační reakce, která je poté detekována turbidimetricky prostřednictvím zvýšení zákalu.

Materiál
Plazma
Typ zkumavky
Citrát sodný 1+9
Stabilita

Pokyny k odběru:

Při odběru je nutno zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát sodný 1+9).  Zkumavka musí být naplněna po rysku (akceptována je odchylka ± 10%).

Zkumavky nesmí být mimo dobu exspirace!

Stabilita:

4 hodiny při 15 - 25 °C

Jednotky
mg/L FEU
Referenční meze

0,0 - 0,50 mg/L FEU

Zdroj referenčních mezí
Doporučení ČHS ČLS JEP: Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení - děti + dospělí v platném znění.
Doba odezvy
24 hod
Klinické informace

D-dimer je fragment fibrinu, vzniklý působením plazminu na fibrinovou sraženinu, stabilizovanou příčnými vazbami (působením faktoru XIII). Fibrinogen je plazmatický glykoprotein tvořený třemi páry polypeptidových řetězců, které spojují dvě distální D-domény s centrální E-doménou. Při tvorbě sekundární hemostatické zátky trombin katalyzuje přeměnu fibrinogenu na fibrin, odštěpením fibrinopeptidů A a B. Vzniklé monomery fibrinu polymerizují a vytvářejí rozpustné fibrinové vlákno (solubilní fibrin). Současně však trombin aktivuje faktor XIII na faktor XIIIa, který stabilizuje fibrinovou síť vytvořením kovalentních vazeb mezi D-doménami, čímž vzniká stabilní nerozpustné fibrinové koagulum. V procese fibrinolýzy je koagulum degradováno plazminem. Plazmin štěpí solubilní fibrin a fibrinogen na fragmenty (X, Y, D a E) různé molekulové hmotnosti označované jako fibrin-degradační produkty. Při degradaci zesíťovaného fibrinu vznikají též fragmenty s různou molekulovou hmotností, avšak v důsledku přítomnosti příčných kovalentních vazeb mezi doménami D-D jsou v tomto případě přítomné komplexy DD/E obsahující D-Dimery, fragmenty s intermolekulárními izopeptidovými vazbami mezi ƴ-řetězci sousedních D-domén. Komplexy fibrinových fragmentů můžou obsahovat různý počet D-Dimerů.

Používá se pro zjištění a monitorování hyperkoagulačních stavů. Ke zvýšení dochází při žilní trombóze a plicní embolii, současně ale i při rozsáhlejších úrazech, operacích, při popáleninách, zánětech a u některých nádorových onemocnění. Vyšší D-dimer bývá rovněž v těhotenství, zejména v jeho druhé polovině.

Monitorování antikoagulační léčby během a po užívání antikoagulačních léčiv po prodělání venózní tromboembolie a u vysokého rizika recidiv.

Interpretace

Zvýšené hodnoty

  • Diseminované intravaskulární koagulopatie
  • Hluboká žilní tromóboza
  • Plicní embolie
  • Aktivace fibrinolýzy
  • Poranění
  • Operace
  • Zánětlivá onemocnění
  • Těhotenství
  • Covid-19